KIẾP THIÊN VẬN

KIẾP THIÊN VẬN

Tên khác: N/a
Thể loại: Horror , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

KIẾP THIÊN VẬN:

Cải biên từ tiểu thuyết "Dưỡng Qủy Vi Họa". Trước khi ta sinh ra đã bị người ta tính kế, ngũ âm câu toàn, thiên sinh chiêu lệ quỷ, tiên sinh đồng hành nói ta sống không quá bảy tuổi, sau khi chết sẽ cho người dưỡng thành tiểu quỷ huyết y hại người. Bà ngoại vì cứu ta, cho ta cưới vợ cho ta, nuôi ta từ bé để cho ta sống yên ổn một thời gian, mặc dù sau này ta phát hiện vợ ta không phải người... TTwf nhỏ hơi thở đã lay lắn, ta có thể sống tới bây giờ vốn đã quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng, nhưng duy chỉ có bà ngoại bị người hại chết...

Danh sách chương

Chap 99 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 98 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 84 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 83 ~ (01/06/2021)Miễn phí

Chap 82 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Chap 78 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 76 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 75 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 74 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 72 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 58 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 55 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (18/06/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (02/06/2020)Miễn phí